Pravni akti škole

Pravni akti Ugostiteljske škole Opatija

Gospodarski subjekti s kojima su Naručitelji u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. ZJN 2016. u trenutku objave Dokumentacije o nabavi su:

 

  • EUFELIA j.d.o.o., Vrtače 2/A, Marčelji
  • Orson d.o.o., Opatija, Andrije Štangera 62

 

Na našim mrežnim stranicama možete pogledati pravne akte škole poput Kataloga informacija, Procedure nabave roba i usluga i Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Priloženi dokumenti: