Učenički servis

Učenički servis Ugostiteljske škole Opatija obavlja poslove posredovanja za povremeni rad učenika tijekom školskih praznika.

Za učlanjenje u učenički servis izdaje se članska iskaznica za koju je potrebno:

• navršenih 15 godina života,

• potvrda srednje škole o redovitom školovanju za tekuću školsku godinu – samo za učenike koji ne pohađaju Ugostiteljsku školu Opatija,

• preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta iz kojeg su razvidni podaci o učeniku: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, oib – samo za učenike koji ne pohađaju Ugostiteljsku školu Opatija,

• preslika ugovora ili kartice otvorenog žiro-računa učenika,

• ispunjen članski list – za maloljetnog učenika potpisuju učenik i roditelj (tiskanica 1M), a za punoljetnog učenika sam učenik (tiskanica 1P)

Učenici koji imaju postojeću člansku iskaznicu učeničkog servisa Ugostiteljske škole Opatija istu produžuju  uz potvrdu o školovanju za tekuću školsku godinu.

Prije početka rada sklopa se ugovor o povremenom radu redovitog učenika.

Za izdavanje ugovora potrebni su:

• članska iskaznica valjana za tekuću školsku godinu (ista se produžuje svake školske godine temeljem potvrde o redovitom školovanju – samo za učenike koji ne pohađaju Ugostiteljsku školu Opatija. Učenicima Ugostiteljske škole Opatija članstvo se produžuje temeljem uvida u e-maticu Škole),

• ispunjen evidencijski list poslodavca (Tiskanica broj 2) – ispunjava poslodavac –  dostavlja se samo jedanput – ako nije došlo do promjene djelatnosti, nije potrebno posebno za svakog učenika),

• ispunjena uputnica (Tiskanica broj 3) – ispunjava poslodavac – posebno za svakog učenika.

• Ugovor sklapaju učenik i naručitelj (poslodavac), a uz posredovanje Škole. Ukoliko je učenik maloljetan, može sklopiti ugovor samo uz supotpis zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika).

• Ugovor mora sadržavati: broj pod kojim je Škola upisana u evidenciju nadležnog ministarstva, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, OIB učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla (poslodavca), podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade.

• Ugovor se uručuje učeniku prije početka rada.

• Ugovor je za Školu vjerodostojna isprava za obračun i naplatu zarade za obavljeni rad učenika, doprinosa za slučaj ozljede na radu učenika, odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima, te naknade za Školu.

• Ugovor se sklapa u 4 istovjetna primjerka od kojih se po jedan primjerak uručuje učeniku i poslodavcu, a 2 primjerka ostaju Školi.

Opći uvjeti poslovanja, potrebne tiskanice i propisi

Priloženi dokumenti: