Novosti

Natječaj za pomoćnika u nastavi

Natječaj za pomoćnika u nastavi

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: tajnistvo@ugostiteljskaskolaopatija.hr

OIB: 82328508097

KLASA:    112-01/22-01/26      

URBROJ:  2156-16/01-22-02        

Opatija,      22. studenog 2022. godine   

Na temelju članka 99. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(„Narodne novine“ broj 87/08, 86/09 i 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,

07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 8. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim

komunikacijskim posrednicima (NN 102/18) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

  1. Pomoćnik u nastavi u Ugostiteljskoj školi Opatija M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme – 25 sati rada tjedno (najdulje do kraja nastavne 2022./2023. godine) – 2 izvršitelja/ice

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavanju sljedeće uvjete:

– završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

– da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.

Uz prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci, kandidati su dužni priložiti:

  1. životopis
  2. presliku diplome, odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
  3. presliku osobne iskaznice ili drugog dokaza o državljanstvu

4.   uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana

5.   potvrdu o završenom programu osposobljavanja za pomoćnika u nastavi (ukoliko posjeduju istu)

Odabrani pomoćnici u nastavi obvezni su proći program edukacije za pomoćnika u nastavi u trajanju 20 sati (ukoliko nemaju potvrdu o završenom programu osposobljavanja za pomoćnika u nastavi).

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se razgovor sa ravnateljicom škole. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu razgovora.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a prednost imaju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu na natječaj je: 22.11.2022. – 30.11.2022. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku ( „za natječaj Pomoćnik u nastavi M/Ž)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

Ravnateljica:

     Sibila Roth, mag.cin

Vesna Brubnjak
Vesna Brubnjak