Novosti

Natječaj za koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“

Natječaj za koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: tajnistvo@ugostiteljskaskolaopatija.hr

OIB: 82328508097

KLASA: 112-01/23-01/8

URBROJ: 2156-16/01-23-02

Opatija, 15. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 107. i članka 99. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – UP.03.3.1.05.0003 – RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto:

 1. Koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu“ M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutne djelatnice, a najkasnije do 30.11.2023. godine) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema (VSS) – Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

 • Minimalno 1 godina iskustva rada na provedbi projekata

 • Aktivno korištenje računala te sljedećih programa i alata: MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Zoom, Google Drive

 • Izvrsne komunikacijske i organizacijske vještine

Opis radnog mjesta (radni zadatci):

 • koordinacija i organizacija sudjelovanja odgojno-obrazovnih djelatnika u aktivnostima:
 • razvoja kurikuluma; 
 • 2 modula usavršavanja;
 • izrade 15 individualnih programa za učenike s teškoćama;
 • izrade 15 individualiziranih programa za osobe s invaliditetom;
 • provedbe neformalnih programa obrazovanja odraslih;
 • izrade digitalnih obrazovnih sadržaja;
 • provedbe kurikuluma i programa obrazovanja odraslih;
 • radionicama profesionalnog usmjeravanja; 
 • školskog psihologa na radionicama stručnog usavršavanja;
 • stručnim usavršavanjima (definiranje tema, predavača, lokacije, termina, uvjeta sudjelovanja // prikupljanje ponuda, računa, dokaza o kvalificiranosti predavača // praćenje prijava // praćenje sudjelovanja, prikupljanje dokaza o održanim usavršavanjima);
 • izvještavanje o provedenim aktivnostima i pokazateljima.

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19,84/21).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis

 2. potvrde poslodavca odnosno korisnika projekta kojima se dokazuje minimalno 1 godina iskustva rada na provedbi projekata
 3. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 4. dokaz o državljanstvu

 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona – ne starije od dana raspisivanja natječaja

 6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana raspisivanja natječaja

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

Škola će na svojoj internetskoj stranici (https://ugostiteljskaskolaopatija.hr/aktualno/natjecaji/) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a prednost imaju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu na natječaj je: 16.05.2023. – 24.05.2023. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno na adresu Stubište Miroslava Krleže 1, Opatija ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj za radno mjesto Koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (https://ugostiteljskaskolaopatija.hr/aktualno/natjecaji/), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

U Opatiji, 15. svibnja 2023. godine.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

Vesna Brubnjak
Vesna Brubnjak